CINE SUNTEM

CINE SUNTEM

DESPRE NOI

MISIUNE SI VIZIUNE – CELE 7 PRINCIPII ALE CRUCII ROSII

ECHIPA

LEGISLATIE

DESPRE NOI:

Despre noi. 

Proiectele și activitățile Crucii Roșii Maramureș se adresează tuturor celor ce locuiesc pe teritoriul Județului Maramureș. Departamentul nostru de tineret este printre cele mai active și numeroase din România, în fiecare an suntem bucuroși că putem forma peste 100 de voluntari în activități specifice de Cruce Roșie .  

Una dintre prioritățile noastre este creșterea capacității de întrajutorare și reziliență a comunității în cazuri de dezastre prin derularea atelierelor și cursurilor de formare în Prim Ajutor dedicate societății civile.  

OBIECTIV STRATEGIC:  Reducerea săraciei în România și promovarea incluziunii sociale. 

Luând în considerare contextul economic actual, Crucea Roșie Româna acoperă mai întâi nevoile de bază ale populației vulnerabile, respectiv hrană, îmbracăminte și produse de igienă. Dezvoltarea programelor sustenabile din punct de vedere financiar reprezintă soluția propusă de Crucea Roșie pentru adaptare la noile condiții economice, iar dezvoltarea unor servicii complementare de asistență socială este menită să îmbunătățească traiul zilnic al persoanelor vulnerabile. 

Tipuri de activități: 

Programe de suport social pentru asistarea persoanelor fără venituri sau cu venituri reduse; 

Asigurarea de produse alimentare pentru îmbunătățirea meselor la cantinele sociale; 

Educație nonformală și sprijin material pentru copii din centrele de plasament; 

Suport psihologic și material vârstnicilor din căminele-spital și din centrele rezidențiale dedicate; 

Ajutorarea ocazională a refugiatilor din România; 

Servicii medico-sociale pentru persoane vârstnice, precum și îngrijire la domiciliu. 

MISIUNE ȘI VIZIUNE

MISIUNE: Crucea Roșie Maramureș asistă persoanele vulnerabile în situatii de dezastre și de criză. Prin programele si activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea si alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazata pe nationalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică.

VIZIUNE: Prin acțiunea sa unitară, Crucea Roșie Română se adaptează schimbărilor din cadrul societății pentru a putea sprijini comunitățile, să facă față situațiilor de criză și suferinței umane.

Cele șapte principii fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie sunt:

Umanitate

Imparțialitate

Neutralitate

Independență

Voluntariat

Unitate

Universalitate

Programele Crucii Roșii răspund nevoilor de educaţie pentru sănătate, furnizare de servicii sociale și ajutor umanitar pentru categoriile cele mai vulnerabile. Dacă în urmă cu un secol organizaţia noastră derula campanii de combatere a malariei şi tifosului, astăzi ea activează în domeniul prevenirii şi combaterii HIV/SIDA, tuberculozei şi a pandemiilor gripale, implicându-se în problemele prioritare de sănătate publică. Crucea Roşie Română are o tradiţie neîntreruptă de peste 140 de ani în acordarea primului ajutor şi în pregătirea surorilor voluntare. Primul curs „de bandaje” a fost organizat în 1877, în incinta Spitalului Colţea din Bucureşti.

Află mai multe despre Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie:

www.crucearosie.ro – Societatea Națională de Cruce Roșie din România

www.icrc.org – Comitetului Internațional de Cruce Roșie

www.ifrc.org – Federația Internațională de Cruce Roșie

ECHIPA

1.

2.

3.

+ foto

LEGISLAȚIE

Legea 139 din 29 decembrie 1995

Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Publicat în Monitorul Oficial nr. 303 din 30 decembrie 1995

Emitent: Parlamentul Romaniei adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL. 1

Dispozitii generale

Art. 1.- Societatea Națională de Cruce Roșie din România este persoana juridică de drept public,autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial. Ea își desfașoară activitatea cu caracter umanitar, ca organizație de ajutor voluntar, auxiliară a autorității publice.

Art. 2. – (1) Societatea Națională de Cruce Roșie din România se organizează și funcționează pe baza statutului propriu, ca singura societate de Cruce Rosie, atât în timp de pace, cât și în timp de război, în baza legii și a Convențiilor de la Geneva din 1949 la care România este parte.

(2) Principiile fundamentale, morale si juridice după care se desfășoară activitatea Societății Naționale de Cruce Rosie din România sunt cele ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie: umanitate, imparțialitate, neutralitate, independență, voluntariat, unitate si universalitate.

Art. 3. – (1) Activitatea Societății Naționale de Cruce Roșie din România este deschisă tuturor, iar acțiunile sale umanitare se desfășoară pe întreg teritoriul țării.

(2) Societatea Națională de Cruce Roșie din România participă la activități cu caracter internațional, organizate în conformitate cu convențiile încheiate în acest domeniu, la care România este parte, precum și la alte acțiuni internaționale cu caracter umanitar.

Art. 4. – (1) Emblema Societății Naționale de Cruce Roșie din România, adoptată la fondarea acesteia, în data de 4 iulie 1876, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Emblema Societății Naționale de Cruce Roșie din România reprezintă o cruce, alcătuită din cinci pătrate egale, de culoare roșu vermion, asezata pe fond alb și înconjurată de doua cercuri concentrice de aceeași culoare. În spațiul dintre cele două cercuri este înscrisă, cu litere majuscule de culoare roșu vermion, pe fond alb, inscriptia: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE ROMÂNIA.

Art. 5. – (1) Emblema, ca semn indicativ, se folosește, în timp de pace, de către:

a) Societatea Națională de Cruce Roșie din România, în timpul manifestărilor sau al campaniilor pentru colecta de fonduri;

b) terțe persoane juridice asociate la acțiuni de natura celor prevăzute la lit. a);

c) mijloacele de transport;

d) posturile de prim-ajutor, dacă sunt destinate exclusiv îngrijirii gratuite.

(2) Autorizația pentru folosirea acestei embleme în cazurile prevăzute la lit. b),d) se emite de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România.

(3) În timp de conflict armat, emblema, ca semn indicativ, se foloseste, in exclusivitate, de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România.

Art. 6. – (1) Emblema, ca semn protector, poate fi folosită în timp de pace de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România.

(2) În timp de conflict armat, emblema, ca semn protector se folosește de către:

a) serviciile sanitare ale forțelor armate;

b) Societatea Națională de Cruce Roșie din România, numai pentru personalul propriu si pentru materialele prin care își dă concursul serviciului sanitar oficial, supunându-se regulamentelor militare;

c) spitalele civile, recunoscute ca atare de stat și autorizate să utilizeze emblema în scop de protecție;

d) alte societăți de ajutor voluntar autorizate în acest sens, numai pentru personalul și materialele afectate în exclusivitate serviciilor sanitare, supuse regulamentelor militare.

(3) Autorizarea folosirii emblemei ca semn protector, în caz de conflict armat, se face de către Guvernul Romaniei.

Art. 7. – Societatea Națională de Cruce Roșie din România funcționează în spațiile proprii și în cele repartizate în acest sens până în prezent, precum și în alte spații locative care se pun la dispoziție de către consiliile locale, județene sau al municipiului București, după caz, în vederea desfășurării activității, si beneficiază de aceleași măsuri de protecție pe care legea le stabilește în favoarea instituțiilor publice.

Art. 8. – Societatea Natională de Cruce Roșie din România, fiind o instituție de utilitate publică, are, în această calitate, dreptul de a cere concursul tuturor autoritatilor publice, iar acestea au obligația de a-l acorda.

Art. 9. – Sediul central al Societății Naționale de Cruce Roșie din România este în municipiul București.

CAPITOLUL 2

Scopul și principalele atributii ale Societății Naționale de Cruce Roșie din România

Art. 10. – Societatea Națională de Cruce Roșie din România actionează, în orice împrejurare, în scopul prevenirii și alinării suferințelor oamenilor, fără nici o deosebire în ceea ce privește naționalitatea, rasa, religia, vârsta, sexul, apartenența militară, socială sau politică.

Art. 11. – Principalele atributii ale Societății Naționale de Cruce Roșie din România sunt:

a) să acționeze în caz de conflict armat, iar în timp de pace să se pregătească și să acționeze, ca auxiliară a autorităților publice, în toate domeniile prevăzute de Convențiile de la Geneva din 1949 și în favoarea tuturor celor aflați în suferință, atât persoane civile, cât și militare;

b) să contribuie la ameliorarea stării de sănătate, la prevenirea îmbolnăvirilor și la alinarea suferințelor prin programe de întrajutorare în beneficiul colectivității;

c) să organizeze, la nivel național și local, după caz, servicii de ajutoare de urgență în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele și natura acestora;

d) să recruteze, să instruiască și să pună la dispoziție personalul necesar pentru realizarea misiunii sale;

e) să promoveze participarea copiilor și a tinerilor la activitățile specifice;

f) să autorizeze folosirea emblemei, pe timp de pace, conform legii;

g) să organizeze și să participe la actiuni internaționale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele și de natura dezastrelor;

h) să facă cunoscut opiniei publice, în special copiilor și tineretului, acțiunile sale, cât și pe cele ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, precum și Principiile fundamentale ale Crucii Roșii, idealurile păcii, respectului și înțelegerii între toți oamenii și toate popoarele;

i) să încheie convenții de colaborare și să alcătuiască programe de acțiune comune cu alte societăți sau asociații care desfășoară activități umanitare, cu ministere și alte instituții de specialitate ale administratiei publice centrale și locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare;

j) să participe, pe baza programelor inițiate de Ministerul Sănătății, la recrutarea donatorilor de sânge, la combaterea unor epidemii și la alte acțiuni.

Art. 12. – Presa, radioul și televiziunea asigură, în mod gratuit, popularizarea acțiunilor umanitare organizate de Societatea Națională de Cruce Roșie din România.

CAPITOLUL 3

Componența, organizare și patrimoniu

Art. 13. – (1) Societatea Națională de Cruce Roșie din România este deschisă tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex, religie, profesiune, apartenență socială sau politică.

(2) Calitatea de membru al Societății Naționale de Cruce Roșie din România, drepturile și obligațiile corespunzătoare se reglementează conform statutului și regulamentului, adoptate de adunarea generală.

Art. 14. – Societatea Națională de Cruce Roșie din România este organizată pe principiul teritorialității, conform statutului si regulamentului propriu.

Art. 15. – Patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșie din România este format din bunuri mobile și imobile, provenind din:

a) cotizații;

b) donații și legate testamentare;

c) sponsorizări, contribuții în numerar și bunuri din partea oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine;

d) venituri din organizarea de manifestări publice, tombole, baluri și alte asemenea acțiuni, precum și din activități productive specifice, compatibile cu obiectivele sale;

e) editarea și vânzarea de periodice proprii, publicații și cărți privind domeniul său de activitate.

Art. 16. – Anual se vor stabili, prin legea bugetului de stat, cheltuieli pentru cotizația de membru al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie și a contribuției la finanțarea Comitetului Internațional al Crucii Roșii, precum și pentru asigurarea realizării atribuțiilor Societății Naționale de Cruce Roșie din România, prevăzute la art. 11 lit. a)-d), e), g) și h).

Art. 17. – (1) Bunurile mobile și imobile din patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșie din România, precum și materialele pe care aceasta le primește sau le expediază, în țară sau în străinătate, în vederea realizării misiunii sale umanitare, sunt scutite de orice fel de impozite sau taxe.

(2) Acțiunile în justiție pentru valorificarea drepturilor sale de orice natură sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 18. – În caz de catastrofe, calamități naturale, precum și în timp de conflict armat, transportul personalului Societății Naționale de Cruce Roșie din România, aflat în misiune, în baza legitimației de serviciu, este gratuit pe orice mijloc de transport care aparține regiilor autonome sau societăților comerciale.

Art. 19. – Anual, în cursul lunilor mai și septembrie, se organizează „Luna Crucii Roșii din Romania”.

Art. 20. – (1) În cursul lunilor mai și septembrie, toate instituțiile de cultură și organizațiile sportive vor percepe un tarif suplimentar de 200 de lei, cu ocazia manifestărilor culturale și sportive organizate în aceste luni.

(2) Perceperea tarifului suplimentar se va face pe baza unui timbru care poartă emblema Societății Naționale de Cruce Roșie din România, emis de aceasta și care se aplică pe bilete.

(3) Sumele realizate din vânzarea timbrelor vor fi depuse în contul Societății Naționale de Cruce Roșie din România.

Art. 21

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: Decretul nr. 561/1973 privind organizarea și funcționarea formațiunilor sanitare voluntare ale Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România; Decretul nr. 281/1981 privind organizarea „Săptămânii Crucii Roșii” din Republica Socialistă România, precum și alte dispoziții contrare.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ADRIAN NĂSTASE

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

ANEXA 1

Anexa cu emblema SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA se găsește în Monitorul Oficial nr. 303 din 30 decembrie 1995.