Documentatie ofertanti

 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor
pe baza carora se elaborează de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata, care se
abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai in masura in care
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul
de sarcini.

1.GENERALITATI

Societatea Nationala de Cruce Rosie a Romaniei, filiala Maramures doreste atribuirea unui contract
de servicii avand ca obiect Servicii formare personal - Dezvoltarea competentelor informatice si
atestarea acestora prin certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare (cursuri autorizate)
- in cadrul proiectului „Program de dezvoltarea a capitalului uman din comuna Poienile de sub
Munte” cod proiect POSDRU/110/5.2/G/86824, proiect cofinantat prin Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cod CPV 79632000-3
Servicii de formare a personalului.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capitalului uman din comuna Poienele de sub Munte in
vederea facilitarii ocuparii in domenii non-agricole.

Obiective specifice ale proiectului:
1. 1. Cresterea sanselor de ocupare a femeilor si tinerilor inactivi sau someri, din comuna Poienile
de sub Munte, prin participarea la programul integrat de formare si consiliere profesionala. 2.
Facilitarea integrarii pe piata muncii a femeilor si tinerilor inactivi sau someri, din comuna Poienele
de sub Munte, prin elaborarea traseelor profesionale in acord cu interesele, competentele si abilitatile
profesionale. 3. Cresterea mobilitatii geografice si ocupationale a fortei de munca din comuna
Poienele de sub Munte, prin calificarea in meseriile de ingrijitor batrani la domiciliu si infirmier. 4.
Dezvoltarea competentelor informatice si atestarea acestora prin certificatele de absolvire a cursurilor
de perfectionare (cursuri autorizate). 5. Dezvoltarea capacitatii de aplicare a metodelor si tehnicilor de
cautare activa a unui loc de munca.

Proiectul incurajeaza si stimuleaza utilizarea TIC pe mai multe planuri: desfasurarea cursurilor
autorizate de dezvoltare a competentelor informatice si certificarea acestora, folosirea TIC in cadrul
atelierelor de lucru privind aplicarea metodelor si tehnicilor de cautare activa a unui loc de munca,
ateliere la care vor participa toti cei 80 de beneficiari ai proiectului. Astfel, se va incuraja folosirea TIC
atat pentru cautarea de job-uri, cat si pentru realizarea si transmiterea dosarului de candidatura (CV si
scrisoare de intentie).

2. OBIECTUL CONTRACTULUI il constituie prestarea de servicii formare a personalului in
domeniul competentelor informatice de baza si atestarea acestora prin certificate de absolvire a
cursurilor de prefectionare. Vor fi instruite un numar de 30 de persoane din grupul tinta al proiectului.

Acest curs trebuie sa ofere posibilitatea cursantilor de a isi imbunatatii cunostintele in domeniul IT.

La sfarsitul programului de formare participantul va fi capabil sa utilizeze calculatorul personal ca
instrument de lucru in cautarea unui loc de munca prin procesare texte, calcul tabelar, utilizare internet
si posta electronica ( mail ).

Stuctura Cursului trebuie sa urmeze urmatoarele module:
1 Utilizarea corecta a partilor principale ale PC-ului si functiile lor
2 Utilizarea corecta a sistemului de operare Windows
3 Efectua de operatii in Word
4 Efectuarea operatiilor de formatare
5 Efectuarea operatiilor cu registrii tabelari utilizand formule matematice in Excel
6 Realizarea de prezentari electronice PowerPoint
7 Navigarea pe internet cu utilizarea adecvata a motoarelor de cautare
8 Primirea si trimiterea mesajelor electronice in conformitate cu software-ul de posta electronic.

Cursurile trebuie sa fie acreditate la nivel national (autorizare), iar prestatorul de servicii trebuie sa
ofere diplome/certificate de absolvire pentru toti participantii.

3. ETAPE IN DERULAREA CONTRACTULUI DE SERVICII:

Impreuna cu achizitorul (Societatea Nationala de Cruce Rosie, filiala Maramures) prestatorul are
obligatia de a stabili o procedura de selectie a participantilor la curs, in functie de conditiile impuse
prin Cererea de finantare, pentru indeplinirea obiectivelor proiectului si a rezultatelor acestuia. Vor fi

selectate un numar de 30 de persoane care vor lua parte la instruire.

Impreuna cu prestatorul, prin membrii echipei de proiect, prestatorul are obligatia de realiza structura
cursului de formare in domeniul competentelor informatice. Planificarea se va realiza in timp si va
tine cont de durata activitatilor/ a contractului de servicii precum si de posibilitatile de participare
ale cursantilor selectati. Trebuie avuta in vederea si posibilitatea desfasurarii cursului pe mai multe
module si eventual in mai multe serii.

Se va realiza un suport de curs care va fi pus la dispozitia tuturor participantilor precum si
achizitorului, in format hartie si in format electronic.

Se va sigura o locatie pentru desfasurarea cursurilor in localitatea Poienile de sub Munte. Locatia
trebuie sa dispuna de spatii adecvate pentru natura serviciilor de prestat precum si de tehnica de calcul
necesare – calculatoare (inclusiv software-ul necesar), videoproiector, ecran de proiectie, calculator
tip laptop. In cazul in care nu poate fi identificata o locatie care sa dispuna de resursele ITC necesare
prestatorul va avea in vedere dotarea spatiilor cu tehnica necesare. Toate costurile pentru eventuala
inchiriene/dotare a spatiului unde va avea loc instruirea vor fi suportate de catre prestator si trebuie sa
fie reflectate in costul unitar/cursant.

Denumire curs de formare:  Competente informatice

Obiectiv:  instruirea personalului in scopul dobandirii abilitatilor necesare

pentru a utiliza aplicaţia software in domeniul procesarii de texte,

calcul tabelar, utilizare internet, prezentari, precum si utilizarea
generala a computerului in vederea identificarii si aplicarii pentru
un potential loc de munca
Durata instruirii:  40 de ore

Participanţi:  30
Condiţii specifice:  Cursurile vor fi organizate în localitatea Poienile de sub Munte,
judeţul Maramureş într-o sală de instruire identificata de catre
prestator
Valoarea estimată lei/ cursant 500 lei
fara TVA
Valoare estimata lei/contract 15.000 lei
fara TVA

Denumire curs de formare
Obiectiv

 

NOTA: Dacă oferta financiara propusa de catre ofertant nu este mai mica sau egală cu valoarea

estimată pentru instruire, oferta va fi declarata ca neconforma.

4. SERVICII DE DATE PUSE LA DISPOZITIE DE ACHIZITOR: pentru cursul de formare lista
cu persoanele participante, inclusiv documentele necesare pentru inscrierea acestora, acolo unde este
cazul.

5. GRAFICUL DE TIMP PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR
O data cu inaintarea propunerii sale, Prestatorul va prezenta o programare esalonata in timp a etapelor
necesare prestarii serviciilor ofertate, specificand in mod clar durata fiecarei etape necesare.

În cazul in care nu pot fi satisfacute toate cerintele minime impuse, oferta se respinge ca fiind
neconforma.