Dezvoltarea capitalului uman comuna poienile de sub munte

Obiectiv general. Dezvoltarea capitalului uman din comuna Poienele de sub Munte in vederea facilitarii ocuparii in domenii non-agricole. Obiective specifice. 1. 1. Cresterea sanselor de ocupare a femeilor si tinerilor inactivi sau someri, din comuna Poienile de sub Munte, prin participarea la programul integrat de formare si consiliere profesionala. 2. Facilitarea integrarii pe piata muncii a femeilor si tinerilor inactivi sau someri, din comuna Poienele de sub Munte, prin elaborarea traseelor profesionale in acord cu interesele, competentele si abilitatile profesionale. 3. Cresterea mobilitatii geografice si ocupationale a fortei de munca din comuna Poienele de sub Munte, prin calificarea in meseriile de ingrijitor batrani la domiciliu si infirmier. 4. Dezvoltarea competentelor informatice si atestarea acestora prin certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare (cursuri autorizate). 5. Dezvoltarea capacitatii de aplicare a metodelor si tehnicilor de cautare activa a unui loc de munca. Atingerea obiectivelor specifice va genera beneficii pe termen lung la nivelul grupului tinta prin schimbarile preconizate atat la nivelul statului ocupational, al vietii profesionale, cat si in plan psihologic si atitudinal. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU, precum si la atingerea obiectivelor specifice axei prioritare 5 si a DMI 5.2, prin facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor inactive si somerilor din mediul rural. Prin calificarea persoanelor din mediul rural, prin informare si consiliere profesionala, prin incurajarea mobilitatii ocupationale si geografice, se urmareste dezvoltarea capitalului uman din zona rurala si asigurarea sustenabilitatii pe termen lung a acestor masuri.

Activităţile proiectului
1. Managementul proiectului. Activitatea de management este o activitate continua pe toata durata de implementare a proiectului si va fi realizata de cei doi parteneri, sub directa coordonare a managerului de proiect. Aceste activitati se vor desfasura la sediul solicitantului, in municipiul Baia Mare. Principalale subactivitati sunt: 1.1. Organizarea echipei de proiect. Echipa de implementare a proiectului este formata din echipa de management (manager proiect, responsabil financiar, consilier juridic), experti pe termen lung (responsabil programe de formare, responsabil informare si diseminare, 4 formatori certificati) si experti pe termen scurt (2 consilieri psihologi/sociologi, 1 coordonator studiu sociologic). Pentru fiecare membru al echipei de proiect vor fi elaborate fise de post ce vor cuprinde principalele responsabilitati si sarcini privind implementarea proiectului. Se vor incheia contracte individuale de munca si contracte de prestari servicii, conform responsabilitatilor si sarcinilor aferente fiecarei pozitii. 1.2. Evaluarea interna a proiectului se va realiza prin intermediul a trei analize SWOT, la care vor participa membri echipei de implementare a proiectului, inclusiv reprezentantii partenerului. Se va evalua respectarea parametrilor calitativi si cantitativi propusi, precum si masura in care s-au respectat termenele de realizare a activitatilor. Vor fi identificare modalitatile de prevenire a eventualelor abateri de la planul de activitati si masurile corective ce trebuie adoptate pentru solutionarea oricaror deficiente intervenite. 1.3. Monitorizarea continua si intocmirea documentelor de raportare (periodica si finala) vor fi realizate de catre cei doi parteneri, managerul de proiect avand sarcina coordonarii si supervizarii acestor activitatii. 2. Informarea, promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului. Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului, informarea beneficiarilor si diseminarea rezultatelor se vor desfasura, impreuna cu partenerul, urmatoarele subactivitati: 1. conferinta de presa la demararea si finalul proiectului; 2. realizarea si distribuirea a 100 afise si 3000 de fluturasi cu privire la scopul, obiectivele, activitatile si finantatorii proiectului. Toate materialele vor fi distribuite pe toata durata implementarii proiectului. 3. Achizitii. Pentru implementarea proiectului vor fi desfasurate proceduri de achizitii pentru bunuri si servicii cu respectarea legislatiei in vigoare. Se vor achizitiona servicii de editare si tiparire a 100 afise, 3000 fluturasi si 1500 pliante, pentru informare, promovare si constientizarea grupului tinta. Pentru amenajarea sediului de management a proiectului vor fi achizitionate echipamente (laptop, multifunctional si videoproiector) si mobilier (4 birouri, 4 dulapuri documente si 10 scaune). Se vor achizitiona servicii de formare a competentelor informatice, aceasta activitate urmand sa fie subcontractata, precum si serviciile de audit financiar si expertiza contabila. 4. Studiu sociologic privind identificarea nevoilor specifice ale populatiei feminine si a tinerilor din comuna Poienile de sub Munte in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii. Valorificand competentele membrilor echipei de implementare se va proiecta o cercetare sociologica exploratorie ce va urmari identificarea nevoilor specifice privind formarea profesionala si ocuparea in randul potentialilor beneficiari ai proiectului. Se va utiliza metoda anchetei sociologice combinate, aplicandu-se chestionare si interviuri semistructurate, fata in fata, la domiciliul respondentilor. Rezultatele studiului vor fundamenta strategia de comunicare focusata (elaborare mesaj, canele de comunicare, continut informational etc.) aferenta „Campaniei de informare si constientizare”. La realizarea cercetarii vor participa 10 operatori de interviu. 5. Campania de informare si constientizare privind posibilitatile de formare profesionala si ocupare femeilor si tinerilor in domenii non-agricole. Campania se va fundamenta pe rezultatele studiului sociologic si va urmari comunicarea focusata cu grupul tinta al proiectului. Se vor organiza doua sesiuni de informare si dezbateri cu liderii de opinie - cadre didactice, preoti, specialisti din administratia publica locala, mediatori sanitari si mediatori scolari etc. De asemenea, se vor organiza 3 prezentari publice cu accent pe oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole, la care vor participa potentialii beneficiari ai proiectului. Vor fi realizate si distribuite materiale de informare (1500 pliante), aplicandu-se de catre membri echipei de proiect tehnica door-to-door, pentru a putea raspunde la intrebarile potentialilor beneficiari. Se poate preconiza ca in urma informarii de tip „din usa in usa”, cel putin 200 de potentiali beneficiari vor cunoaste serviciile oferite in cadrul proiectului. 6. Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de informare si consiliere. 6.1. Identificarea si inregistrarea beneficiarilor proiectului. Ca urmare a activitatilor de promovare si a campaniei de informare si constientizare din comuna Poienele de sub Munte, se vor construi baze de date cu potentialii beneficiari si se vor completa documentele aferente inregistrarii. In cazul in care vor exista mai mult de 80 solicitanti care indeplinesc cerintele proiectului, se va face o selectie cu respectarea principiului egalitatii de sanse. Principalele criterii de selectie vor viza: perioada inactiva (vor fi selectate persoanele care desfasoara de mai mult timp activitati casnice sau activitati specifice agriculturii de subzistenta) si angajamentul in gasirea unui loc de munca. 6.2. Realizarea bilantului aptitudinal si a intereselor profesionale pentru fiecare beneficiar al proiectului. Pentru a identifica nevoile de dezvoltare profesionala si personala, precum si cele mai potrivite modalitati de insertie pe piata muncii, pentru fiecare beneficiar se va realiza un bilant al intereselor, competentelor si aptitudinilor folosind instrumente psihometrice si consiliere. 7. Furnizarea cursurilor de calificare profesionala pentru meseria de ingrijitor batrani la domiciliu. Solicitantul este furnizor autorizat de formare profesionala pentru meseria de ingrijitor batrani la domiciliu din 2008. Cursul de calificare are 360 de ore si se va desfasura conform curriculei autorizate de DMSSF. La curs vor participa 25 de beneficiari, in functie de profilele aptitudinale si interesele profesionale. Se preconizeaza o rata de certificare de minimum 80%. Cursurile se vor organiza in comuna Poienele de sub Munte, intr-o sala adecvata acestei activitati, spatiul fiind pus la dispozitie de partenerul proiectului. Activitatile vor fi desfasurate de formatori certificati, iar coordonarea, monitorizarea si evaluarea va fi facuta de responsabilul cu programe de formare. 8. Furnizarea cursurilor de calificare profesionala pentru meseria de infirmier. Solicitantul este in curs de autorizare ca furnizor de formare profesionala pentru meseria de infirmier, dosarul de autorizare fiind depus in septembrie 2010. Cursul de calificare are 240 de ore si se va desfasura conform curriculei autorizate de DMSSF. La curs vor participa 25 de beneficiari, in functie de profilele aptitudinale si interesele profesionale. Se preconizeaza o rata de certificare de minimum 80%. Cursul se va organiza in comuna Poienele de sub Munte. 9. Furnizarea programelor de formare a competentelor comune - competente informatice. Aceste servicii de formare vor fi achizitionate in cadrul proiectului, cursurile de perfectionare a competentelor comune urmand a fi subcontractate de un formator autorizat. La curs vor participa 30 beneficiari, in functie de profilele aptitudinale si interesele profesionale. Se vor constitui doua grupe cu cate 15 cursanti. Se preconizeaza o rata de certificare de minimum 80%. Cursul se va organiza in comuna Poienele de sub munte. 10. Instruirea si asistarea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca. Beneficiarii proiectului vor participa la ateliere de lucru pentru facilitarea accesului pe piata fortei in domenii non-agricole si incurajarea mobilitatii ocupationale si geografice. In acest sens acestia vor fi instruiti si asistati pentru identificarea locurilor de munca din comuna Poienele de sub Munte si in comunele si orasele apropiate (candidaturi spontane, valorizarea retelei sociale etc.), elaborarea dosarului de candidatura (CV, scrisoare de intentie, scrisoare de multumire), prezentarea la interviul de selectie, analiza ofertelor de angajare. Toti cei 80 de beneficiari vor participa la minimum trei ateliere de lucru.
Rezultate anticipate
In cadrul proiectului 80 de beneficiari cu domiciliul in comuna Poienele de sub Munte, inactivi sau someri, vor participa la programe integrate certificate, structurate pe 3 etape, menite sa le faciliteze accesul pe piata muncii si sa faciliteze mobilitatea fortei de munca. Din cei 80 de beneficiari, minimum 50 vor fi femei si minimum 20 vor fi tineri cu varsta intre 17-24 ani, iar cel putin 20 vor fi someri. In cadrul campaniei de informare si constientizare vor fi informati cel putin 200 de potentiali beneficiari. Toti cei 80 de beneficiari selectati vor beneficia de servicii de orientare si consiliere. In prima etapa toti beneficiarii vor participa la minimum 3 intalniri cu specialisti (psihologi/sociologi) in cadrul carora vor fi informati si consiliati cu privire la dinamica fortei de munca. Pentru fiecare beneficiar se va intocmi bilantul aptitudinal si al intereselor profesionale, prin aplicarea unor baterii de teste psiho-atitudinale, de competente si interese. Toti cei 80 de beneficiari vor fi consiliati pentru elaborarea traseului profesional si pentru elaborarea planului individual de formare si dezvoltare a competentelor. In cea de-a doua etapa, in functie de rezultatele etapei de orientare profesionala, 25 de beneficiari vor participa la cursurile autorizate de calificare profesionala in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu, iar 25 de beneficiari vor participa la cursurile autorizate de calificare profesionala in meseria de infirmier, preconizandu-se o rata de certificare de peste 80%. Ceilalti 30 de beneficiari vor participa la cursurile autorizate de dezvoltare a competentelor informatice, preconizandu-se o rata de certificare de peste 80%. In ultima etapa, 80 de beneficiari vor participa la minimum 3 atelierele de lucru privind aplicarea metodelor si tehnicilor de cautare activa a unui loc de munca. In urma parcurgerii programului integrat oferit in proiect se preconizeaza ca cel putin 6 beneficiari isi vor gasi un loc de munca (7.5% din total beneficiari). Pentru atingerea obiectivelor proiectului se va realiza 1 studiu sociologic, se vor desfasura activitati de promovare si informare (2 conferinte de presa, 100 afise, 3000 fluturasi, 1500 pliante), se va desfasura o campanie de informare si constientizare (2 sesiuni de informare si dezbateri cu liderii de opinie, 3 prezentari publice cu accent pe oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole, 200 de potentiali beneficiari informati prin tehnica door-to-door).
Contextul proiectului
Programul integrat propus in proiect vizeaza dezvoltarea capitalului uman si a competitivitatii in actualul context socio-economic, prin promovarea si facilitarea insertiei pe piata muncii a tinerilor si femeilor din mediul rural, prin formarea continua. Grupul tinta al proiectului este format din femei si tineri cu varsta peste 16 ani care au resedinta in zona rurala (comuna Poienile de sub Munte, judetul Maramures) si care sunt persoane inactive sau somere. In cadrul proiectului, din cele minimum 200 de persoane care sunt informate direct in cadrul campaniei de informare si constientizare, vor fi selectate 80 de persoane care vor participa la programe integrate. Astfel, din totalul de 80 persoane, cel putin 50 persoane (62%) vor fi femei si cel putin 20 persoane (25%) vor avea varsta intre 17 si 24 de ani. Din total de 80 de persoane, minimum 20 vor fi someri. Toti cei 80 de beneficiarii vor participa la activitatile de consiliere si orientare profesionala (elaborare bilant aptitudinal si de interese, elaborare traseu profesional). De asemenea, toti cei 80 de beneficiari vor participa la programe de formare certificate, astfel: 25 persoane la cursurile de calificare in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu, 25 la cursurile de calificare în meseria de infirmier, iar 30 persoane la cursurile de dezvoltare a competentelor informatice. Se anticipeaza, pentru toate cele 3 tipuri de cursuri autorizate, o rata de certificare de 80 % (64 de persoane certificate in cadrul proiectului). Dupa participarea la atelierele de lucru privind cautarea unui loc de munca, cel putin 6 beneficiari isi vor gasi un loc de munca (7.5% din beneficiarii proiectului). Dupa luna octombrie 2008, piata maramureseana a fortei de munca inregistreaza efectele crizei economice, un indicator sugestiv fiind rata somajului si evolutia productiei industriale si a serviciilor. Potrivit Directiei Judetene de Statistica Maramures si evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, la data de 31.07.2010 in judet au fost 13.689 someri inregistrati, din care 5823 femei (57,4%). In anul 2009 fata de anul 2008 s-a dublat numarul somerilor in judetul Maramures. In luna decembrie 2008 rata somajului oscila in jurul valorii de 3,8%, in timp ce la finele anului 2009, rata somajului era de 6,5 %. Rata somajului a crescut in 2010 cu 52,77% fata de 2008 in mediul urban, in mediul rural cresterea fiind de 22,41%. In luna iulie 2010 rata somajului la nivel judetean era de 6,7%, iar in randul femeilor rata somajului era de 6%. Conform DJS Maramures, in luna iulie 2010 indicele brut al productiei industriale din judetul Maramures a crescut cu 23,9%, comparativ cu luna iulie 2009. Castigul salarial mediu net a scazut de la 963 lei in iulie 2009, la 948 lei in iulie 2010. In acest context economic si social, calificare profesionala si dezvoltarea competentelor comune (informatice) cresc sansele integrarii pe piata muncii. Comuna Poienile de sub Munte este amplasata in nord-estul județului Maramureș la o distanta 121 km fata de municipiul Baia Mare. Comuna are in componenta un sigur sat, cu acelasi nume, fiind una dintre cele mai mari comune din Romania. Potrivit datelor statistice furnizate de institutiile administratiei publice maramuresene, comuna Poienile de sub Munte are 10033 locuitori, dintre care 9696 etnici ucraineni, 256 etnici romani, 61 etnici maghiari si 7 alte etnii. Potrivit interviurilor semi-structurate realizate cu liderii de opinie din comuna, principalele activitati specifice zonei sunt prelucrarea lemnului, cresterea animalelor, cultivarea plantelor, pescuit, albinarit. Potrivit studiului etnologic publicat in revista Memoria Ethnologica de catre Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Maramures, in comuna Poienile de sub Munte activitatea populatiei angajate este desfasurata preponderant în administratie, sanatate, învatamant, politia de frontiera, silvicultura, agricultura, comert. Potrivit aceluiasi studiu, 42% din localnici sunt angajati în alte localitati din judet si din tara, în marea majoritate în activitati ce au ca obiective principale exploatarea si prelucrarea lemnului. Populatia tanara pana în 35 de ani este în proportie de 25% plecata în strainatate. In comuna Poienile de sub Munte functioneaza Centrul pentru Persoane Varstnice care ofera servicii pentru 150 de batrani, Spitalul Poienile de sub Munte (sectie exterioara a Spitalului Orasenesc Viseu de Sus) si un dispensar – toate aceste trei organizatii fiind potentiali angajatori pentru absolventii cursurilor de calificare in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu si infirmier. De asemenea, o serie de organizatii publice si private sunt potentiali angajatori (indeosebi pentru beneficiarii cursului de dezvoltare a competentelor informatice): 4 scoli generale, 9 scoli cu clasele I-IV si 18 gradinite, biblioteca comunala, ocol silvic, sector al politiei de frontier, firma de taxi. In acest context se poate aprecia ca activitatile propuse vor conduce la dezvoltarea capitalului uman prin facilitarea accesul beneficiarilor pe piata fortei in sectoare non-agricole si prin stimularea mobilitatii ocupationala si geografice.
Justificarea necesităţii implementării proiectului
In comuna Poienile de sub Munte functioneaza Centrul pentru Persoane Varstnice, in care se ofera servicii pentru aproximativ 150 de batrani, Spitalul Poienile de sub Munte (sectie exterioara a Spitalului Orasenesc Viseu de Sus) si un dispensar. Calificarea femeilor si tinerilor inactivi sau someri, in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu si infirmier, mareste considerabil sansele ca acesti beneficiari sa ocupe un loc de munca in cadrul celor trei institutii. De asemenea, solicitantul fiind furnizor de servicii pentru ingrijirea batranilor, cunoste dinamica pietei acestor serviciilor in judetul Maramures, constatand o cerere ridicata in special un mediul urban. In acest sens se va stimula mobilitatea geografica a grupului tinta, prin ocuparea acestora in domeniul serviciilor, in mediul urban. Inactivitatea profesionala si desfasurarea exclusiva a activitatilor casnice genereaza o serie de efecte negative care afecteaza atat persoana aflata in aceasta situatie, cat si familia. Absenta unor surse de venit si inexistenta unui statut profesional si ocupational, genereaza consecinte in plan psihologic si atitudinal. Aceste persoane se simt marginalizate, nedreptatite, deseori inutile, avand loc o pierdere treptata a respectului de sine si a increderii in capacitatile si potentialul personal. Frecvent, aceste consecinte se coreleaza cu rezistenta la schimbare, o capacitate scazuta de adaptare si reticenta fata de actul de invatare si reproiectare a traseului profesional. Mai mult, cresterea perioadei inactive favorizeaza amplificarea efectelor negative, fapt cere justifica orientarea catre tineri, deoarece o interventie timpurie scade sansele acutizarii consecintelor in plan psihologic si atitudinal. De asemenea, femeile inactive au mai putine sanse de a se integra pe piata muncii, datorita absentei calificarii profesionale si numarul mai mic al ofertelor de angajare. Ocuparea femeilor in activitatile casnice si de crestere a copiilor ingreuneaza trecerea la o viata profesionala activa. Datorita distribuirii, pe modelul traditionalist, a rolurilor in familie, deseori intr-o gospodarie in care exista posibilitatea angajarii membrilor familiei, barbatii sunt avantajati, in detrimentul femeilor si mai ales a femeilor care au copii cu varste mici (2-8 ani). Avand in vedere complexitatea factorilor atitudinali, legati de mentalitate si valori specifice mediului rural si suburban, se impune tratarea personalizata si individuala a fiecarui beneficiar. Serviciile oferite in cadrul proiectului vizeaza nevoile si caracteristicile fiecarui beneficiar, pornind cu evaluarea intereselor si a aptitudinilor, apoi consilierea pentru elaborarea traseului profesional, evaluarea abilitatilor/competentelor, cursurile de calificare in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu sau infirmier, formare si dezvoltare de competentelor informatice, ateliere de lucru pentru cautarea unui loc de munca. Pentru grupul tinta al proiectului (femei si tineri inactivi sau someri) nu exista servicii de stimulare a ocuparii in sectoare non-agricole. Recrutarea beneficiarilor va fi facuta ca urmare a campaniei de informare si constientizare. Mijloacele specifice aplicate pentru recrutarea grupului tinta vor fi: dezbaterile publice cu potentialii beneficiarii, implicarea liderilor locali de opinie – cadre didactice, preoti, mediatori sociali si sanitari etc. si informarea a minimum 200 de persoane din grupul tinta prin tehnica door-to-door. Avand in vedere ca partenerul este o organizatie extrem de vizibila in cadrul comunei Poienile de sub Munte, aceasta activitate va fi sustinuta prin implicarea partenerului in toate etapele: proiectare, implementare, evaluare. Mentinerea grupului tinta in cadrul proiectului se va realiza prin evidentierea permanenta a beneficiilor pe termen scurt, mediu si lung ale participarii la activitati. De asemenea, prin desfasurarea cursurilor de calificare si dezvoltare a competentelor informatice in localitatea de domiciliu a beneficiarilor, se va favoriza obtinerea unei rate scazute de abandon. In situatii de abandon, echipa de proiect, cu sustinerea partenerului va urmari implicarea mediatorilor sociali in vederea discutarii fiecarei situatii in parte si propunerii de metode pentru mentinerea beneficiarilor in program. In concluzie, proiectul propus contribuie la cresterea cu 80 de persoane a grupul tinta care beneficiaza de formare profesionala fata de perioada anterioara, contribuie la cresterea cu 6 persoane a numarului persoanelor care au un loc de munca stabil. De asemenea, proiectul contribuie la cresterea numarului de ore de pregatire profesionala furnizate pentru grupul tinta (360 respectiv 240 de ore pentru meseria de ingrijitor batrani la domiciliu sau meseria de infirmier si minimum 40 de ore pentru competentele informatice, precum si la combaterea discriminarii si a inegalitatilor pe piata muncii prin participarea femeilor si tinerilor in activitatile proiectului. Avand in vedere piata locala si judeteana a locurilor de munca, proiectului conduce la cresterea relevantei calificarii prin certificarea in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu, infirmier si a competentelor informatice.
Resursele alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru implementarea proiectului
Activitatile de management a proiectului se vor desfasura la sediul beneficiarului, in municipiul Baia Mare, intr-un spatiu amenajat, mobilat si dotat corespunzator prin echipamente puse la dispozitie de organizatia beneficiara: calculatoare, fotocopiatoar, acces internet, telefon, fax; precum si prim mobilier si echipamente achizitionate in cadrul proiectului: birouri, scaune, dulapuri, laptop, multifunctional, videoproiector. Consiliere si orientare profesionala, cursurile de calificare in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu, cursurile de calificare in meseria de infirmier, cursurile de dezvoltare a competentelor informatice si atelierele de lucru pentru cautarea activa a unui loc de lucru, se vor desfasura in comuna Poienele de sub Munte, intr-un spatiu amenajat si dotat corespunzator. Spatiu va fi pus la dispozitie de catre organizatia partenera. Pentru aplicatiile specifice cursului de dezvoltare a competentelor informatice, computerele si echipamentele vor fi asigurate atat de catre subcontractant. De asemenea, in spatiul din comuna Poienele de sub Munte se va organiza un birou de lucru pentru coordonarea campaniei de informare si constientizare, desfasurata in cadrul comunei. De asemenea, solicitantul va furniza curriculele si materialele didactice necesare desfasurarii cursurilor de calificare in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu si in meseria de infirmier. Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului si pentru desfasurarea campaniei de informare si constientizare, se vor achizitiona servicii de productie si tiparire a 100 afise, 3000 fluturasi si 1500 pliante. In cadrul proiectului se va subcontracta desfasurarea unui curs de dezvoltare a competentelor comune informatice, la care vor participa 30 de cursanti. In vederea implementarii si monitorizarii optime a proiectului s-au prezavut cheltuieli de audit financiar, expertiza contabila, materiale consumabile, utilitati si transport (combustibil)
Managementul proiectului
 
Echipa de implementare a proiectului este formata din managerul de proiect, responsabil programe de formare, responsabil informare si diseminare, coordonator studiu sociologic, 2 consilieri psihologi/sociologi, 4 formatori certificati, responsabil financiar, consilier juridic si 10 operatori teren. - Managerul de proiect coordoneaza, gestioneaza si verifica activitatea membrilor echipei asigurand respectarea standardelor calitative si cantitative propuse in proiect. De asemenea, managerul negociaza termenii contractuali cu tertii si isi asuma responsabilitatea pentru respectarea prevederilor legislative si utilizarea eficienta a resurselor. Este responsabil de derularea achizitiilor din cadrul proiectului si coordoneaza activitatile de diseminare a rezultatelor. Managerul de proiect detine competenta manageriala dezvoltata prin activitatile de coordonare a echipelor si grupurilor de lucru, asigurand implementarea si sustenabilitatea proiectelor coordonate. Expertiza profesionala in domeniul managementului de proiect este certificata prin absolvirea cursului de specializare „manager proiect”. - Responsabilul cu programele de formare participa la actiunile de promovare a proiectului, coordoneaza activitatea de consiliere si orientare profesionala, planifica si coordoneaza programele de formare in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu, se asigura ca programele de perfectionare (competente informatice) sunt desfasurate conform conditiilor de subcontractare, coordoneaza atelierele de lucru privind metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, evalueaza programele de formare. Responsabilul cu programele de formare are o experienta de peste 10 ani in proiectarea, organizarea si coordonarea stagiilor de formare profesionala si training. - Responsabilul cu informarea si diseminarea participa la elaborarea strategiei de informare si publicitate, coordoneaza campania de informare si constientizare, organizeaza sesiunile de dezbateri cu liderii de opinie, elaboreaza procedurile si formularele aferente selectiei si inregistrarii beneficiarilor. Responsabilul cu informarea si consilierea are experienta de peste 5 ani in coordonarea campaniilor de relatii publice. - Coordonatorul studiului sociologic privind nevoile populatiei feminine si a tinerilor din comuna Poienele de sub Munte elaboreaza metodologia de lucru si instrumentele de cercetare, recruteaza si coordoneaza echipa de operatori de teren, prelucreaza, analizeaza si interpreteaza datele, redacteaza raportul de cercetare. Coordonatorul cercetarii sociologice este psiho-sociolog si are o experienta peste 3 ani in coordonarea proiectelor de cercetare sociologica si management al resursei umane. - Consilierii ii informeaza pe potentialii beneficiari privind scopul, rolul si activitatile proiectului, inregistreaza beneficiarii, desfasoara activitatile de informare a beneficiarilor, evalueaza interesele beneficiarilor cu instrumente psihometrice standardizate, realizeaza consilierea privind orientarea/reorientarea profesionala (individuala), stabieste, impreuna cu beneficiarii, programul de formare profesionala la care vor participa. Consilierii sunt psihologi/sociologi care au experienta profesionala necesara pentru desfasurarea optima a activitatilor. - Formatorii pregatesc planul de instruire pentru cursul de calificare profesionala in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu si infirmier (design, continut informational, aplicatii), sustin cursurile, modereaza atelierele de cautare activa a unui loc de munca, evalueaza satisfactia beneficiarilor. Formatorii sunt certificati si detin competente in pedagogia adultilor, precum si experienta profesionala in proiectarea si implementarea stagiilor de dezvoltare. - Responsabilul financiar realizeaza toate activitatile de gestiune financiar-contabila specifice proiectului cu respectarea legislatiei in vigoare. Acesta este contabil si are experienta profesionala de peste 3 ani in gestiunea financiar contabila a proiectelor. - Consilierul juridic raspunde de corectitudinea procedurilor de achizitie publica si a contactele incheiate cu terti in cadrul proiectului. Are experienta de peste 5 ani in gestionarea si verificarea procedurilor de achizitii publice. De asemenea, acesta ofera consultanta managerului de proiect in problematica dreptului muncii. Consilierul juridic este membru al unei asociatii profesionale a consilierilor juridici si detine experienta profesionala in litigii contractuale
 
Metodologia de implementare (inclusiv calendarul monitorizării)
Metodele si procedurile privind managementul proiectului urmaresc asigurarea unei gestiuni optime a tuturor categoriilor de resurse, fiind in egala masura responsabilitatea celor doi parteneri. Managerul de proiect va intocmi fise de post (job description) pentru fiecare pozitie prevazuta in cadrul proiectului. Toti participantii vor fi informati de catre managerul de proiect in legatura cu cerintele si regulile aplicate activitatilor desfasurate in cadrul proiectelor co-finantate de UE (identitate vizuala, transparenta, egalitate de sanse etc.). Implementarea fiecarei activitati se va realiza prin utilizarea la standarde profesionale a metodelor si tehnicilor specifice: 1. studiul sociologic va respecta metodologia cercetarii stiintifice (instrumente de cercetare, analiza si prelucrarea datelor, respectul fata de subiectii investigatiei si caracterul neintruziv al cercetarii); 2. campania de informare si constientizare va fi structurata potrivit rigorilor planului campaniei de realatii publice (stabilirea clara a scopului si obiectivelor, target-area audientei, elaborarea materialelor de informare la standarde profesionale, aplicarea tehnicii de informare door-to-door, evaluarea campaniei); 3. orientarea si consilierea profesionala va respecta regulile de etica si deontologie profesionala, iar evaluarea competentelor si aptitudinilor se va realiza prin teste psihometrice licentiate; 4. cursurile de formare (calificare profesionala, competente informatice) si atelierele de lucru se vor intemeia pe metode si tehnici de invatare adecvate adultilor (aplicatii practice, simulari, jocuri de rol, autoevaluare pe baza de chestionar, problematizare, studii de caz). Monitorizarea si controlul este o activitate continua, coordonata de managerul de proiect, care se va desfasura la doua paliere: la nivel individual si la nivelul activitatilor proiectului. Prin fisele zilnice de activitate, prin discutii saptamanale si evaluarea periodica a performantei echipei de proiect se va asigura monitorizarea si controlul resursei umane. Monitorizarea si controlul activitatilor in vederea asigurarii parametrilor calitativi si cantitativi se va realiza prin evaluarea si verificarea de catre managerul de proiect a documentelor de lucru: dosare de achizitie, materiale de promovare, fise de inscriere a cursantilor, raport de cercetare sociologica, fise de evaluare a competentelor si elaborare a traseelor profesionale, curricule pentru stagiile de pregatire, programarea (orarul) desfasurarii cursurilor, tematica ateliere de lucru, fise de prezenta a cursantilor, diplome de absolvire etc. Evaluarea interna a proiectului va fi realizata semestrial prin analize SWOT a activitatilor derulate in cadrul proiectului, analize la care vor participa toti membri echipei de proiect si reprezentantii partenerului. In cadrul acestor analize de va puncta stadiul de evolutie al proiectului si masurile corective si de imbunatatire ce trebuie aplicate. De asemenea, la finalul proiectului vor fi aplicate chestionare de evaluare a satisfactiei beneficiarilor. Coordonarea si controlul financiar va fi responsabilitatea ambilor parteneri, care se vor implica in realizarea procedurilor de achizitie a bunurilor si serviciilor. De asemenea va exista o expertiza contabila lunara si cinci audituri financiare. Contributia proprie va fi furnizata doar de catre solicitant, care, prin managerul de proiect, va avea responsabilitatea gestiunii contului bancar al proiectului (nu vor exista transferuri bancare catre partener).