Cod de conduita pentru voluntarii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania

Preambul
Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie este o organizaţie umanitară bazată pe voluntariat, reprezentând şi unul dintre cele şapte Principii Fundamentale ale sale.

Componenta a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România recunoaşte ca forţa să rezidă în capacitatea de a mobiliza voluntari, cu ajutorul cărora contribuie la alinarea suferinţelor persoanelor vulnerabile.

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este deschisă oricărei persoane care doreşte să devină voluntar, în conditiile legii şi ale prezentului cod de conduită.

Cadru şi termeni
Prezentul Cod de conduită se aplică tuturor voluntarilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, indiferent de funcţiile pe care le îndeplinesc sau de forma în care contribuie la realizarea obiectivelor organizaţiei.

Prezentul Cod de conduită formează parte integrantă a contractului de voluntariat încheiat în condiţiile legii, iar prin semnarea sa, se oficializează angajamentul voluntarului şi cadrul misiunilor ce îi sunt încredinţate.

Prin voluntariat, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România înţelege o activitate care:

  • este efectuată de bună voie şi nu din dorinţa de a obţine un avantaj material sau financiar, nici nu este determinată de factori de presiune externi (sociali, economici sau politici);

  • este în beneficiul persoanelor şi comunităţilor vulnerabile, în conformitate cu Principiile Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie

  • este organizată de reprezentanţi autorizati ai Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.


Voluntarul este persoana care, ocazional sau cu regularitate, desfăşoară activitaţi de voluntariat pentru Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.

Drepturi şi obligaţii:
A. Voluntarii Societaţii Naţionale de Cruce Roşie din România au, în principal, următoarele
 drepturi:
1. să primească sprijin de la reprezentanţii şi structurile relevante de conducere ale organizaţiei;
2. să primească instruirea corespunzatoare pentru a putea să-şi îndeplinească sarcinile sau rolul convenite;
3. să primească legitimaţii de voluntar al SNCRR;
4. să aibă posibilitatea de a alege să devină sau nu membri al SNCRR, conform prevederilor Statutului SNCRR;
5. să primească informaţii corespunzatoare privind activitaţile desfăşurate de SNCRR;
6. să accepte sau să refuze o anumită sarcina, în funcţie de continuţul contractului de voluntariat încheiat.
 

B. Voluntarii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România au urmatoarele
 obligaţii:
1. să recunoască şi să acţioneze în conformitate cu Principiile Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, Statutul şi regulamentele SNCRR;
2. să respecte Regulamentul privind folosirea emblemei şi să prevină folosirea abuzivă a emblemei;
3. să nu solicite şi să nu accepte nici un câştig material sau financiar ca răsplată pentru activitatea lor;
4. să nu se implice în controverse politice, religioase, rasiale sau de alt fel care contravin Principiilor Fundamentale sau poziţiei oficiale a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;
5. să nu actioneze împotriva intereselor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;
6. să nu influenteze decizii ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, care ar conduce la obţinerea unui căştig financiar în favoarea unei persoane fizice sau juridice faţa de care voluntarul în cauză are anumite interese;
7. să nu folosească apartenenţa sa la SNCRR pentru scopuri personale (politice, ideologice, comerciale);
8. să nu divulge sau să folosească informaţii confidenţiale, fără permisiunea expresă a persoanei relevante din cadrul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;
9. să fie disponibili, în caz de urgenţă, conform prevederilor contractului de voluntariat încheiat şi în funcţie de cunoştinţele şi abilităţile pe care le au;
10. să dea dovadă de spirit de echipă şi să colaboreze cu ceilalţi membri, voluntari şi salariaţi ai SNCRR;
11. să respecte şi să protejeze demnitatea beneficiarilor SNCRR şi să dea dovadă de discreţie în legatură cu informaţiile referitoare la aceştia;
12. să raspundă la nevoile beneficiarilor şi să consolideze capacitatea acestora de a face faţă singuri acestor nevoi;
13. să promoveze activităţile SNCRR, scopul specific al programelor în cadrul cărora desfăşoară activitate de voluntariat în faţa persoanelor fizice, autorităţilor şi persoanelor juridice.

C. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România are urmatoarele
 obligaţii faţă de voluntarii săi:
1. să recruteze voluntarii pentru anumite sarcini sau roluri specifice şi bine determinate;
2. să recruteze voluntarii pe baza angajamentului şi a potenţialului acestora;
3. să recruteze voluntarii fără nici o discriminare bazată pe motive de naţionalitate, rasă, sex, credinţe religioase, dizabilităţi, vârstă;
4. să stabilească cu claritate, în cuprinsul contractului de voluntariat, condiţiile în care urmează a se efectua activitatea de voluntariat (timp consacrat activităţii de voluntariat, funcţia sau rolul voluntarului, asigurarea contra riscurilor care decurg din activitatea prestată, relaţiile voluntarului cu salariaţii sau alţi voluntari ai SNCRR);
5. să ofere voluntarilor o instruire adecvată, care să le permită acestora să-şi îndeplinească responsabilitatile, sarcinile sau rolul pentru care au fost recrutaţi ori activităţile de intervenţie în caz de urgenţă la care li se cere să participe;
6. să asigure voluntarilor echipament adecvat pentru sarcinile sau rolul care le-au fost încredinţate;
7. să recunoască meritele voluntarilor, să le acorde premii, ori de cate ori este posibil şi necesar şi să ofere voluntarilor oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională;
8. să garanteze ca opiniile şi ideile voluntarilor sunt luate în considerare şi urmate în toate etapele de elaborare, implementare şi evaluare a programului;
9. să ramburseze cheltuielile rezonabile suportate de voluntari pe parcursul executării sarcinilor aprobate;
10. să ofere asigurare corespunzatoare contra riscurilor care pot decurge din activităţile de voluntariat;
11. să garanteze ca activităţile voluntare nu sunt un substitut al muncii salariate;
12. să depună eforturi pentru promovarea colaborării şi a parteneriatelor cu alte organizaţii ale societăţii civile sau persoane juridice publice ori private care încurajează voluntariatul.

Prevederi finale:
Prezentul cod de conduită a fost aprobat în cadrul reuniunii Comitetului de Direcţie din data de 23 iulie 2004 şi întră în vigoare de la data aducerii la cunostinţă, prin grija filialelor şi a Sediului Central ale SNCRR.